ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 นำโดยคณบดี เป็นประธานการประชุม และคณะผู้บริหารคณะร่วมประชุม

21 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3