ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

12 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์