กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ครั้งที่ 1/2563

8 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3