เรียนดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ (เลือกเสรี)

เรียนดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  (เลือกเสรี) สอนโดย อาจารย์ ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ และผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ณ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

16 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์