Social Engineer Concept

วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "Social Engineer Concept" ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท  5 ทีม ได้แก่
1.ทีมโครงการศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์เพื่อสนับสนุนสินค้าชุมชนยั่งยืน
2.ทีมโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ
3.ทีมโครงการถ่านอัดก้อนจากผักตบชวาและต้นธูปฤาษี
4.ทีมโครงการเรื่องกล้วย กล้วย
5.ทีมโครงการ Bio พลาสติก

14 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์