พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ ลานเจ้าฟ้า หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์

15 กุมภาพันธ์ 2567
ลานเจ้าฟ้า หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์