พิธีถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมราชนครินทร์  ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

14 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์