กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นสำหรับอาจารย์ ประจำปี 2563 2. มอบโล่รางวัลเด็กวิทย์จิตอาสา(เพชรวไลยฯ) ประจำปี 2563 3. มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอด้านศิลปวัฒนธรรม ทูตวัฒนธรรม 5. กิจกรรมการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ Science Show ซึ่งกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

19 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์