การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

13 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี