สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมการเวก

13 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3