เรียนจัดช่อดอกไม้ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  (เลือกเสรี)

เรียนจัดช่อดอกไม้ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  (เลือกเสรี) สอนโดย อาจารย์ ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ และผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ณ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

9 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์