คลินิกโภชนาการ เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00- 15.30 น. บริการ วัดองค์ประกอบร่างกาย ,เช็กอายุ ,วัดความดันโลหิต ,รับคำแนะนำการบริโภคอาหาร ,ประเมิน MBIT และชิมอาหารเพื่อสุขภาพ ฟรี!!

คลินิกโภชนาการ เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00- 15.30 น. บริการ วัดองค์ประกอบร่างกาย ,เช็กอายุ ,วัดความดันโลหิต ,รับคำแนะนำการบริโภคอาหาร ,ประเมิน MBIT และชิมอาหารเพื่อสุขภาพ ฟรี!! ณ ห้อง Valaya Nutrition Wellness Center โดยสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

8 กุมภาพันธ์ 2567
ห้อง Valaya Nutrition Wellness Center