ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑

6 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์