การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี