ประชุมการบริการวิชาการในการพัฒนา ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ประชุมการบริการวิชาการในการพัฒนา ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑

5 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑