รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในนาม หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 30 มกราคม 2567 คณบดี และรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในนาม หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และการสัมมนาประเด็นสำคัญทางวิชาการ ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

30 มกราคม 2567
ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ