ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี จะดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Research and Innovation in Science and Technology: JRIST) จึงได้นำทีมคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำวารสารเพื่อเตรียมเข้าสู่ฐาน TCI ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 กรกฎาคม 2563
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา