โครงการกิจกรรม นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชาชั้นปีที่ 4 

โครงการกิจกรรม นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชาชั้นปีที่ 4  (อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพในด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพในอนาคต) ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการชา/กาแฟ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

26 มกราคม 2567
ห้องปฏิบัติการชา/กาแฟ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์