การตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการ อาจารย์ ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณะกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ

13 มกราคม 2022
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3