กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "SciTech Games & HNY 2024"

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "SciTech Games & HNY 2024" ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 มกราคม 2567
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี