การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร คือ หหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

19 มิถุนายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี