อบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

วันที่ 15 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มกราคม 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี