การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

18 มิถุนายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี