กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนคณะวิทย์ฯ ณ ห้องประชุมห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

18 มิถุนายน 2563
ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์