กิจกรรมบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “สานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2567”

กิจกรรมบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “สานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2567”  ในวันที่  10 มกราคม  2567  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 มกราคม 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี