ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 17 มิถุนายน 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร และหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ

17 มิถุนายน 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี