ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 16 มิถุนายน 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตฟิสิกส์ประยุกต์

16 มิถุนายน 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี