ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี