คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

25 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์