ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย 

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในรายวิชา SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย  เรียนสนุก เน้นปฏิบัติจริง สอนโดย ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

15 ธันวาคม 2566
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์