">
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

13 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์