โครงการ “วิจัยสัญจร” ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ “วิจัยสัญจร” ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์