โครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง งานบริหารงานทรัพย์สินและรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรจิตอาสาของหน่วยงานต่างๆ

27 เมษายน 2563
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์