อบรมการแกะสลักผลไม้ ให้นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัย Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ,ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์,ผศ.ลัดดาวัลย์ กงพลี, อ.นันทิภา แก้วลีลาวรรณ และอ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อบรมการแกะสลักผลไม้ ให้นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัย Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

7 ธันวาคม 2566
ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์