กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเข้าสู่ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง IT 502 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

4 มีนาคม 2563
ณ ห้อง IT 502 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์