พิธีต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยน ITB STIKOM Bali และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเทศไทย

ITB STIKOM Bali  จัดพิธีต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยน ผศ.อัจจิมา มั่นทน และ อ.ณัฐรดี อนุพงค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเทศไทย ณ ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย

28 พฤศจิกายน 2566
ITB STIKOM Bali University Indonesia