ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

27 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 "ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง และได้อนุรักษ์ทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานมีกิจกรรมเดินขบวนแห่ประเพณีวันลอยกระทง โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ร่วมลอยกระทงในครั้งนี้ รวมถึงมีการแต่งกายเสื้อวัฒนธรรมไทยที่สวยงามเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

27 พฤศจิกายน 2566
เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์