ฝึกทักษะการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University

ผศ.อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันฝึกทักษะการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

23 พฤศจิกายน 2566
ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์