ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : ทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 กุมกาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 19.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี