คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยฐานที่ 1 เยี่ยมชมหอนิทัศน์ราชภัฏ และในฐานที่ 2 ได้เรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมลูกอมปลาอารมณ์ดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนำเยี่ยมและฝึกปฎิบัติการกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

17 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์