Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Techniques" วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี