สาขาคหกรรมศาสตร์ สอนการทำอาหารว่างไทยโบราณ ล่าเตียง และม้าฮ่อ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย

17 พฤศจิกายน 2566

ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ สอนการทำอาหารว่างไทยโบราณ ล่าเตียง และม้าฮ่อ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

17 พฤศจิกายน 2566
ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์