สาขาคหกรรมศาสตร์สอนการทำเครื่องดื่ม Mocktail ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย

17 พฤศจิกายน 2566

อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์  สอนการทำเครื่องดื่ม Mocktail ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

17 พฤศจิกายน 2566
ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์