ผศ. อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ให้การตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ. อัจจิมา มั่นทน ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ให้การตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16 พฤศจิกายน 2566
ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์