ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จัดโดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ จัดโดย งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสภากาชาดไทย ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์