อบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ให้กับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ให้กับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย โดย อ.ดร.เนมิ อุนากรสวัสดิ์  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation

14 พฤศจิกายน 2566
ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation