อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม "งามวิถีไทย ไอเลิฟยู"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ รองคณบดี นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม "งามวิถีไทย ไอเลิฟยู" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม