MOU ร่วมกับบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารได้ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด โดยมีคุณเธียร คูสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. นอกเหนือจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้คุยถึงโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรใหม่กับริษัทในเครือข่ายของครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ในความเป็นไปได้และพัฒนาหลักสูตรต่อไป

18 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์