ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กลมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กลมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9รูป ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์