อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์


Facebook : https://www.facebook.com/diseVruPage/

Line ID :

E-mail : dise@vru.ac.th

เบอร์โทร :

ช่องทางอื่นๆ : http://dise.vru.ac.th

สาขา : นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟแวร์